English version Norwegian version
Graminor logo

Genetisk mangfold er viktig for framtidig matproduksjon

Publisert: 11.04.2018 11:22

Nye og forbedrede plantesorter er n?dvendig for ? dyrke mer og bedre mat. Nye sorter er n?dvendig for ? gj?re planter resistente mot nye skadedyr og plantesykdommer, og for ? tilpasse seg endret klima og vekstforhold.

?

Plantegenetiske ressurser er r?materialet som forskere og planteforedlere bruker til ? utvikle plantesorter for fremtidig matproduksjon. ?N?r genetisk mangfold blir redusert, er det uopprettelig. Vi mister ikke bare en del av v?r kulturarv og historie, men jordbrukets muligheter til ? m?te de nye utfordringene knyttet til klimaendringer og ? br?df? en voksende befolkning blir ogs? betydelig redusert.

Genetisk variasjon er viktig for matsikkerhet

Genetisk variasjon i matplanter er selve grunnlaget for at jordbruket kan levere mat til verden. I disse variasjonene finner vi planteegenskaper som kan m?te utfordringer som sykdom, d?rlig jordsmonn, t?rke, flom, og som gir oss et mangfold av smaker og egenskaper. B?nder trenger stadig nye plantesorter for ? tilpasse seg endringer i jordbruk, klima, sykdomssituasjonen og for ? m?te nye behov og ?nsker i markedet. Et eksempel p? en slik situasjon er angrep av soppsykdommen Svartrust p? hvete i Sverige i 2017. Svartrust er en sv?rt alvorlig soppsykdom som gj?r stor skade, og hvor plantevernmidler har liten effekt n?r plantene er infisert. Rust sprer seg generelt veldig rask i en ?ker og kan gj?re stor skade. Svartrust har kun hatt sporadiske lokale angrep ?i Norden de siste ?rene, og ble n?rmest ansett som utryddet. Historisk var det et stort utbrudd i Sverige i 1951, hvor et angrep gjorde at avlingene ble redusert med en tredjedel. Tiltak ble da iverksatt som gjorde at Svartrust soppen fikk s? d?rlige levevilk?r at den n?rmest d?de ut i Norden. N? dukket den opp igjen i 2017, og kan bli en stor trussel for hveteproduksjonen i v?rt omr?de. ? utvikle hvetesorter som er resistente mot soppen er en kritisk viktig faktor for ? m?te denne sykdommen.

B?rekraftig matproduksjon

Et b?rekraftig landbruk og bevaring av det biologiske mangfoldet i landbruket henger n?ye sammen. Bevaring, bruk og videreutvikling av det biologiske mangfoldet av planter og dyr i jordbruket er en forutsetning for ? drive et lokalt og behovstilpasset landbruk. Jordbruket har alltid v?rt i forandring, med stadig nye plantesorter og dyrkningsmetodikk. Klimaendringer og en ?kende befolkning er to grunner til at vi trenger en fortsatt utvikling.

Genbanker bevarer genetisk mangfold for framtida

For ? kunne ta vare p? flest mulig landbruksvekster, ogs? de som ikke dyrkes i dag, er det opprettet genbanker. Det finnes ca 1400 genbanker verden over. Ett av hovedpoengene med genbanker er matsikkerhet for oss selv og fremtidige generasjoner. I 2017 ble et nytt klimaregulert fr?lager ferdigstilt og tatt i bruk hos Graminor. Dette lageret fungerer som en lokal genbank for Graminor og skal ta vare p? foredlingsmateriale med egenskaper vi senere kan f? bruk for i foredlingsprogrammene ved utviklingen av framtidas plantesorter. Her har vi kapasitet til ? oppbevare flere tusen genotyper over en lengre periode. En del av Graminors ferdig utviklede plantesorter er lagret hos NordGen. NordGen har som form?l ? samle inn og bevare genetiske ressurser for landbruk, husdyr og skogbruk fra hele Norden. Hele verdens sikkerhetslager for fr? er Svalbard globale fr?hvelv. Dette ble ?pnet i februar 2008. Her ligger fr? fra hele kloden langtidslagret. Hensikten med fr?hvelvet er ? tilby et sikkerhetslager av fr? som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker over hele verden. I 2017 ble Graminor del av det internasjonale panelet som er et r?dgivende organ for daglig drift og aktiviteter for fr?hvelvet.

Vi vet ikke med sikkerhet hvilke utfordringer framtiden vil gi for matproduksjonen. Det som er sikkert ?er at det blir flere mennesker som vil trenge mat, og at det vil komme endringer i vekstforholdene som gj?r at ?nye? sykdommer og skadegj?rere vil dukke opp – som situasjonen med Svartrust i Sverige i fjor. For ? v?re best mulig beredt til ? utvikle plantesorter som kan produserer mer mat i ?nytt? klima s? m? planteforedlere og forskere ha st?rst mulig genetisk mangfold ? jobbe med. Det er derfor ekstremt viktig at vi tar vare p? mangfoldet av plantegenetiske ressurser. Dette gj?res ved at den genetiske fr?basen blir bevart og er tilgjengelig.


Del p? Facebook